E–Periodica Schweizer Zeitschriften online. Revues suisses en ligne. Swiss journals online.

IABSE congress report = Rapport du congrès AIPC = IVBH Kongressbericht

  1. Band 14 (1992)

  2. Band 14 (1992)